#937
Apophyllite, Stilbite, Chalcedony 5.

India
25cm
$200