#68
Arsenopyrite
Chenzhou, S. Hunan Prov.
China
8x6cm
$75