#353
Descloizite
Berg Aukus, Grootfontein
Namibia
5.5x5x3.4cm
$125