#1614
Arsenopyrite
Yao Guang Xiang Mine, Chen Zhu
P.R.China
4cm
$55