#1420
Quartz, Goethite
Grymes Hill, Staten Island, NYC
New York USA
11x6cm
$45