#1039
ACANTHITE - ARGENTITE
Freiberg, Saxony
Germany
3x2cm
$150